Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Tax Free

Zwrot VAT dla podróżnych / TAX FREE FOR TOURISTS

Tax Free

 

Polish version | English version | Russian version | German version

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH
dotycząca systemu zwrotu podatku VAT podróżnym


Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Znak wykonany jest w formie białej naklejki w zielonej ramce z czarnym napisem: ZWROT VAT i TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH i FOR TOURIST (rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838).

Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary lub w punktach zwrotu VAT, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.

Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 300 zł (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).

 

Zakupy dokonane przez sklep internetowy doekspresu.pl

W przypadku złożenia zamówienia przez sklep internetowy doekspresu.pl poinformuj SPRZEDAWCĘ o konieczności wystawienia dokumentu Tax Free. Wykorzystaj do tego pole „Uwagi” w formularzu zamówienia. W celu otrzymania dokumentu Tax Free w polu ,,Uwagi" podaj:

 • numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego,
 • nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego,
 • numer rachunku bankowego w formacie IBAN, na który ma być dokonany zwrot podatku,
 • numer SWIFT
 • nazwę i adres banku, w jakim jest prowadzony rachunek, 

Wysyłka towaru

Towary kupione w ramach Tax Free wysyłamy:

Zwrot podatku VAT

Jeśli chcesz odebrać zwrot w gotówce:

 • zgłoś się do siedziby naszej firmy: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j., Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, Polska,
 • przekaż SPRZEDAWCY potwierdzony przez celnika, kompletny (z oryginalnym paragonem) dokument ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS oraz okaż SPRZEDAWCY dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodności danych z dokumentu z danymi zawartymi w dokumencie ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS.

Jeśli w chwili zakupu wybrałeś zwrot na rachunek bankowy:

 • przeslij kompletny (z oryginalnym paragonem) potwierdzony przez celnika dokument ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS na adres: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j., Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, Polska.

Zwrot podatku VAT jest dokonywany wyłącznie w walucie PLN. Firma Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty lub prowizje naliczone przez bank klienta w związku z dokonaniem przelewu na rachunek bankowy w kraju PODRÓŻNEGO.

Aby uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT PODRÓŻNY musi dostarczyć SPRZEDAWCY dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca nie pobiera żadnych prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.

W obrębie przejść granicznych zlokalizowanych na terytorium Polski działa system informatyczny „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Każda Sprzedaż Tax Free dokonana przez Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j. jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH/ TAX FREE FOR TOURISTS podlegają weryfikacji w systemie elektronicznym na granicy.

PODRÓŻNY, który posiada dokumenty TAX FREE wprowadzone wcześniej do Systemu przez SPRZEDAWCĘ może w granicznym oddziale celnym wybrać pas odpraw oznaczony jako „TAX FREE e–service ONLY”. Czas obsługi podróżnego jest skrócony do minimum.INFORMATION FOR TRAVELLERS
concerning the VAT refund system


Individuals not having permanent residence within the European Union, hereinafter referred to as "travelers" are entitled to a refund of tax paid on the purchase of goods into the country, which in perfect condition they were exported outside the EU in the personal luggage of passengers.

Tax refund to travelers is made of gold by the dealer from whom you purchased the goods or refund of VAT at the points, which concluded an agreement on tax refund from the vendors.

Tax refund can be made if the traveler purchased goods exported outside the EU no later than the last day of the third month following the month in which he made the purchase.

The basis for the tax refund is to present the travel document issued by a roll-call the seller, containing the amount of tax paid, in which the customs office stamp enumerator provided with a confirmed export of goods.

The customs office confirms the dispatch to the above. document on presentation of the goods exported by the passenger and checked the passenger data contained in this document with the data contained in the passport or other document stating the identity.

Confirmation of exports of goods purchased by the traveler in the territory of another Member State shall apply by analogy.

The minimum amount of the total value of purchases, including VAT, resulting from the roll of the document, issued by one vendor, at which the traveler may request a refund of tax on goods and services paid on the acquisition of goods by him, is 300 zł (Reg. Min.Fin. Of 20 April 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).

Purchases by online shop doekspresu.pl

In case of ordering goods by online shop doekspresu.pl inform the SELLER about the necessity of the Tax Free document. Use the field „Uwagi” in the order form. To receive the Tax Free document fill in the field ,,Uwagi" with following data:

 • passport number or identity card number,
 • country, where the passport or identity card was released,
 • bank account number (IBAN) for the tax return,
 • SWIFT number
 • name and address of the bank. 

Shipping

Goods purchased with Tax Free refund are shipped by:

VAT Refund

If you want to receive the refund in cash:

 • visit our head office: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j., Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, Polska,
 • provide the SELLER confirmed by a customs officer, complete (with the original cash register receipt) TAX FREE FOR TOURISTS document and show the SELLER identity document (passport) to confirm that the data from the document with the data contained in the TAX FREE FOR TOURISTS document are the same.

If at the time of purchase was selected VAT refund to the bank account:

 • send confirmed by a customs officer, complete (with the original cash register receipt) TAX FREE FOR TOURISTS document to the address of our head office: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j., Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, Polska.

The VAT refund is made only in Polish Zloty (PLN). The company Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j. is not responsible for any additional fees or commissions charged by the TOURIST’s bank in connection with the transfer to a bank account in TOURIST’S country.

To obtain a refund of VAT, TOURIST must provide SELLER with the document confirming exportation of goods outside the European Union not later than before the expiry of 10 months from the end of the month in which the goods were supplied

The basic VAT rate in Poland is 23%. Seller does not charge any commission on the value of the returned VAT.

Border crossings located on Polish territory are equipped with a system "VAT refund for Travelers." Each Tax Free sales made by {shop_company_name} is recorded in the system of the Customs Office www.granica.gov.pl/TaxFree

TOURIST which has TAX FREE documents previously entered into the System by the SELLER may, at the border customs department choose the belt severance marked as "TAX FREE e-service only". Service time travel is reduced to a minimum.


 Информация для туристов
Система возврата НДС для туристов

Лица без постоянного места жительства в пределах Сообщества, именуемое в дальнейшем «путешественники» имеют право на возврат уплаченного налога на покупку товаров в страну, которая не имеет повреждений на них были вывезены за пределы сообщества в личном багаже.

Право на возврат налога, если вы покупаете товар у официальных продавцов, где торговые точки помечены посоветовать путешественникам о том, где покупать товары в тех точках, на которых за счет возврата. Символ выполнен в виде белой наклейке на зеленом поле с черными буквами: (. Мин Фин.положение 26 апреля 2004 года 88 Dz.U.Nr 2004 Poz.838.). Возвращение НДС и TAX FREE для путешественников, и для туристических .

Возврат налогов для туристов производится в золото к дилеру, у которого вы приобрели товар или возврат НДС в точках, которые подписали соглашения о налоговой декларации с продавцами.

Возврат налогов можно сделать, если путешественник приобретенных
товаров, вывозимых за пределы сообщества не позднее чем в последний день третьего месяца, следующего за месяцем, в котором он сделал покупку.

Основанием для возврата налога является представление проездного
документа, выданного зарегистрированным дилером, содержащий сумму
налога, на которой штамп таможни предоставляется числитель подтвердил отправки.

На таможне экспортных товаров для подтверждения выше. документ о
производстве экспортируемых товаров по путешественник проверить
совместимость данных пассажиров, содержащихся в этом документе, данные, содержащиеся в паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Подтверждение экспорта товаров, приобретенных путешественник на
территории другого государства-члена проводится аналогично.

Минимальная сумма от общей стоимости покупок, включая НДС, в результате личного документа, выданного одним поставщиком, в котором путешественник может потребовать возврата налогов на товары и услуги, оплаченные при приобретении им товаров, составляет 300 злотых (рег. Min.Fin. На 20 апреля 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).

Покупки, сделанные в интернет-магазине  doekspresu.pl

В случае оформления заявки в интернет-магазине doekspresu.pl уведомьте ПРОДАВЦА о необходимости оформления документа Tax Free. Используйте для этого поле «Примечания» в форме заявки. Чтобы оформить документ Tax Free, в поле «Примечания» укажите:

 • номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность туриста;
 • страну, выдавшую паспорт или другой документ, удостоверяющий личность туриста;
 • номер банковского счета в формате IBAN, на который необходимо осуществить возврат НДС;
 • номер SWIFT;
 • название и адрес банка, в котором открыт счет.

Возврат НДС

Товары, приобретенные в рамках Tax Free, отправляются:

 • курьером на произвольный адрес на территории Республики Польша; 
 • в почтомат InPost на территории Республики Польша > Найти ближайший почтомат InPost <

Возврат НДС

Если вы хотите получить возврат наличными:

 • обратитесь в офис нашей компании: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j., Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, Польша,
 • передайте ПРОДАВЦУ завизированный представителем таможенной службы заполненный (с приложением оригинала кассового чека) документ ВОЗВРАТ НДС ДЛЯ ТУРИСТОВ/TAX FREE FOR TOURISTS и предъявите ПРОДАВЦУ документ, подтверждающий вашу личность (паспорт) с целю подтверждения соответствия данных из документа данным в документе ВОЗВРАТ НДС ДЛЯ ТУРИСТОВ/TAX FREE FOR TOURISTS.

Если в момент покупки вы выбрали возврат на банковский счет:

 • отправьте заполненный (с приложением оригинала кассового чека) завизированный представителем таможенной службы ВОЗВРАТ НДС ДЛЯ ТУРИСТОВ/TAX FREE FOR TOURISTS по адресу: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j., Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn,, Польша.

Возмещение налога НДС происходит исключительно в валюте злотых польских. Компания Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j. не несет ответсвенности за возможные дополнительные оплаты или комиссионные начисленные банком Путешественника в связи с осуществлением банковского перевода на банковский счет в стране Путешественика.

Для того, чтобы получить возмещение НДС, Путешественник должен предоставить Продавцу документы подтверждающие вывоз товаров за пределы Европейского Союза не позднее, чем в течение 10 месяцев считая с конца месяца, в котором вывоз был осуществлен.

Базовая ставка НДС в Польше составляет 23%. Продавец не взимает комиссионных по стоимости возвращенного НДС.

В пограничных пунктах, расположенных на территории Польши работает компьютерная система «Возврат НДС для Путешественников». Каждая продажа Tax Free осуществлена компанией Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j. регистрируется в компьютерной системе Таможни www.granica.gov.pl/TaxFree В связи с этим все данные заявленые в чеке TAX FREE подлежат поверке в электронной системе на границе.

Путешественник, который облодает документами TAX FREE введенными в систему Продавцом может на границе избрать пояс обозначенный „TAX FREE e – service ONLY”. Время обслуживания Путешественника сокращается до минимума.


Informationen für Reisende
über die Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Reisende

Personen, die nicht mit ständigem Wohnsitz in das Gebiet der Gemeinschaft, im Folgenden als "Reisende" sind berechtigt, eine Erstattung der Steuer auf den Kauf von Waren innerhalb des Landes, die stanie intakt indem sie nicht außerhalb der Gemeinschaft im persönlichen Gepäck von Reisenden exportiert w bezahlt.

Steuererstattungsansprüche Fluggäste in Gold durch den Händler geltend gemacht, von denen Sie die Ware gekauft oder Erstattung der Mehrwertsteuer an den Punkten, die eine Vereinbarung über die Steuerrückerstattung von den Anbietern abgeschlossen.

Steuererstattung kann erfolgen, wenn der Reisende gekauften Waren außerhalb der Gemeinschaft ausgeführt werden spätestens am letzten Tag des dritten Monats nach dem Monat, in dem er die Ware gekauft werden.

Die Grundlage für die Steuererstattung ist das Reisedokument von einer namentlichen dem Verkäufer ausgestellten präsentieren, mit der Höhe der entrichteten Steuer, in denen die Zollstempels Enumerator mit einer
bestätigten die Ausfuhr von Waren zur Verfügung gestellt.

Die Zollstelle bestätigt die zu den oben Versand. Dokument über die Präsentation der Waren durch den Fahrgast ausgeführt und überprüft die
Fluggastdaten in diesem Dokument mit den Daten in den Pass oder ein anderes Dokument mit Angabe der Identität enthalten enthalten.

Bestätigung der Ausfuhr von Waren durch den Reisenden in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats erworben gelten entsprechend.

Der Mindestbetrag der Gesamtwert des Auftrags, einschließlich der Mehrwertsteuer, die sich aus der Rolle des Dokuments, von einem Anbieter, bei denen der Reisende die Erstattung der Steuer auf Waren und Dienstleistungen bezahlt werden durch den Erwerb der Ware Anspruch kann nur erteilt werden, ist 300 zł (Reg. Min.Fin. Z dnia 20 April 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).

Die über den Onlineshop doekspresu.pl getätigten Einkäufe 

Bei Aufgabe einer Bestellungen über den Onlineshop doekspresu.pl informieren Sie den VERKÄUFER, dass Sie sich einen Tax Free-Scheck wünschen. Nutzen Sie dazu das Feld „Bemerkungen” auf dem Formblatt für die Bestellung. Zur Erhalt des Tax Free-Schecks machen Sie im Feld ,,Bemerkungen" folgende Angaben:

 • Die Nummer des Reisepasses oder eines anderen Dokuments, das die Identität des Reisenden nachweist,
 • Bezeichnung des Landes, das den Pass oder ein anderes die Identität nachweisende Dokument erteilte,
 • die Nummer des Bankkontos unter Angabe von IBAN, auf welches die Steuer erstattet werden soll,
 • SWIFT-Code
 • Bezeichnung und Anschrift der Bank, bei dem das Konto geführt wird, 

Sendung der Ware 

Die im Rahmen des Tax-Free Shopping Programms getätigten Einkäufe schicken wir:

Mehrwehrsteuerrückerstattung

Wollen Sie, dass  die Erstattung in Bargeld erfolgt:

 • melden Sie sich im unseren Firmensitz: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j., Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, Polen,
 • übergeben Sie dem VERKÄUFER das durch den Zollbeamten bestätigte, komplette (mit Kaufbeleg in Original) Formular MEHRWERTSTEUERRÜCKERSTATTUNG FÜR REISENDE / TAX FREE FOR TOURISTS und legen Sie dem VERKÄUFER den Identitätsnachweis (Pass) zur Bestätigung der Übereinstimmung der Angaben im Dokument mit den Angaben auf dem Formular MEHRWERTSTEUERRÜCKERSTATTUNG FÜR REISENDE / TAX FREE FOR TOURISTS vor. 

Soweit Sie beim Kauf  Erstattung auf das Bankkonto gewählt haben:

 • übersenden Sie das komplette (mit Kaufbeleg in Original), durch den Zollbeamten bestätigte Formular MEHRWERTSTEUERRÜCKERSTATTUNG FÜR REISENDE / TAX FREE FOR TOURISTS an die Adresse: Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j., Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, Polen.

Die Rückerstattung der Mehrwertsteuer erfolgt ausschließlich in der polnischen Währung PLN. Die Firma Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j. haftet nicht für eventuelle zusätzliche Gebühren oder Provisionen, die von der Bank des Kunden für durchgeführte Überweisungen auf das Bankkonto des REISENDEN erhoben werden.

Um die entrichtete Mehrwertsteuer zurückzuerhalten muss der REISENDE dem VERKÄUFER ein Dokument vorlegen, das die Ausfuhr aus dem Territorium der Europäischen Union bestätigt, nicht vor Ablauf von 10 Monaten, gerechnet ab dem Tag, an dem die Lieferung durchgeführt wurde.

Die gesetzliche Grundlage für die Mehrwertsteuer beträgt in Polen 23%. Der Verkäufer erhebt keinerlei Provisionen auf den Wert der rückerstatteten Mehrwertsteuer.

Im Bereich von Grenzübergängen, die sich auf polnischem Staatsgebiet befinden, ist das Informationssystem „Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Reisende" verfügbar. Jeder von der Centrum Serwisowe DP Piórkowski Sp. j. vorgenommene Verkauf wird im System der Zollbehörden www.granica.gov.pl/TaxFree registriert. In diesem Zusammenhang werden die in dem Formular zur MEHRWERTSTEUER-RÜCKERSTATTUNG FÜR REISENDE / TAX FREE FOR TOURISTS deklarierten Daten einer Verifikation durch das elektrische System an der Grenze unterzogen.

Ein REISENDER, der über zuvor vom VERKÄUFER in das System eingegebene TAX-FREE-DOKUMENTE verfügt, kann in der Grenzabteilung der Zollbehörde in den Abfertigungsbereich „TAX FREE e – service ONLY” einreihen. Die Abwicklungszeit des Reisenden wird hier auf ein Minimum begrenzt.

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 1499 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-11
bardzo szybko przyszło, dziękuję
2024-03-10
Transakcja przebiegła wzorowo szybką dostawą towar zgodny z opisem
pixelpixel